Tilaus- ja toimitusehdot

Info » Tilaus- ja toimitusehdot

Drop Design Pool Oy (y-tunnus 2238453-5)

Päivitys 21.9.2021.

 

Näitä sopimusehtoja sovelletaan tavaran toimittajan eli Drop Design Pool Oy:n ja asiakkaan (jäljempänä ”Tilaaja”) väliseen tilaukseen ja sopimukseen koskien Drop Design Pool Oy:lta tilattua tuotetta tai tilattuja tuotteita ja palveluja (jäljempänä ”Tuote”).

 

Drop Design Pool Oy:n välittämien palveluiden ja tuotteiden osalta sovelletaan myös näitä sopimusehtoja, ellei toisin ole sovittu. Drop Design Pool Oy:llä on oikeus päivittää näitä sopimusehtoja ilman ennakkoilmoitusta. Kaikkiin tilauksiin sovelletaan tilaushetkellä voimassa olevia sopimusehtoja, jotka ovat luettavissa Drop Design Pool Oy kotisivuilta https://www.drop.fi.

 

Kulloinkin voimassa olevat tilaus- ja sopimusehdot ovat ne ehdot, jotka ovat tilausvahvistuksen lähettämisen päivämäärällä voimassa ja esillä Drop Design Pool Oy:n kotisivuilla. Ehdot voidaan myös liittää omana pdf-tiedostona tilausvahvistuksen liitteeksi, mutta se ei ole välttämätöntä. Tilaaja vakuuttaa tutustuneensa tilausta tehdessään näihin tilaus- ja sopimusehtoihin ja hyväksyy ehdot tilausvahvistuksen mukaisesti, ellei tilaaja kirjallisesti ja todistettavasti toisin ilmoita ennen tuotteen toimituksen alkamista.

 

TOIMITUS

Drop Design Pool Oy myy ja toimittaa tuotteita vain täysi-ikäisille yksityishenkilöille sekä elinkeinonharjoittajille. Toimitus tapahtuu toimitusosoitteeseen sovittuna ajankohtana. Tuote tai palvelu on luovutettu, kun tilaaja on saanut sen hallintaansa. Toimitusaika tai arvioitu toimitusaika ja toimitusosoite on ilmoitettu tilausvahvistuksessa. Tuotteet toimitetaan aina mahdollisimman nopeasti tilaustilanteesta riippuen ja arvioidun toimitusajan mukaan. Isommat toimitukset toimitetaan asiakkaan antamaan toimitusosoitteeseen yleensä 1-2 viikossa.

 

Pienemmät paketit ovat asiakkaan noudettavissa lähimmästä kuljetuksen palveluntarjoajan toimipisteestä, jos muuta ei ole sovittu arviolta 3-4 arkipäivässä. Jos Drop Design Pool Oy ei voi sovittuna aikana täyttää suoritustaan lainkaan tai joltain osin tai viivästys näyttää todennäköiseltä, on tästä viipymättä ilmoitettava tilaajalle. Sama ilmoitusvelvollisuus koskee tilaajaa, jos tämä ei voi ottaa Drop Design Pool Oy:n suoritusta vastaan sovittuna ajankohtana tai jos tilaajan viivästys näyttää todennäköiseltä. Viivästyksen syy ja uusi toimitusajankohta on aina ilmoitettava kirjallisesti. Vahvistetun tai luvatun toimitusajan mahdollisesti ylittyessä Drop Design Pool Oy on oikeutettu kohtuulliseen lisäaikaan.

 

Jos tuotetta ei voida toimittaa sovitussa lisäajassa, on tilaajalla toimitusehtojen puitteissa oikeus kaupan purkuun, mutta ei hinnan alennukseen. Altaat toimitetaan perälavallisella kuorma-autolla pystyasennossa tilaajan ilmoittamaan toimitusosoitteeseen tai niin lähelle toimitusosoitetta, kuin kuorma-autolla on mahdollista. Jos toimitus sisältyy kauppaan, sillä tarkoitetaan kuljetusta perille asiakkaalle kuorma-autotien päähän perälaitanosturilla pihaan laskettuna kuljettajan parhaaksi katsomaan paikkaan.

 

Tuotteiden siirto toimitusosoitteessa tietylle tilaajan tilausosoitteessa osoittamalle paikalle ei sisälly toimitukseen, jos kuorma-autolla ei sinne ole mahdollista ajaa. Mahdollinen erikoispurku muulla nosturilla tai muut ennakoimattomat syyt, jotka aiheuttavat ylimääräisiä kustannuksia Drop Design Pool Oy:lle laskutetaan tilaajalta normaalein maksuehdoin, ellei tästä ei ole etukäteen erikseen toisin sovittu. Toimituskulut määräytyvät toimitustavan, tuotteen painon tai koon mukaan. Toimituskulut on ilmoitettu tilausvahvistuksessa tai verkkokauppaostoksissa ostoskorissa. Kampanjatuotteissa noudatetaan kampanjan ehtoja näiden ehtojen lisäksi.

 

Tilaajalla on velvollisuus tarkastaa huolellisuutta noudattaen toimitus välittömästi luovutuksen yhteydessä tai tilauksen vastaanottamisen yhteydessä. Sama koskee asennusta, jos se on tilattu Drop Design Pool Oy:ltä. Jos tilaaja laiminlyö tämän tarkastusvelvollisuutensa ja reklamaatiovelvollisuutensa, tilaaja menettää oikeutensa ja mahdollisuutensa saada virheet ja puutteet korjatuksi takuutyönä. Drop Design Pool Oy:llä on vaaranvastuu tuotteesta toimituksen ajan siihen saakka kunnes tuote on luovutettu tilaajan hallintaan kuljetuksen päätteeksi.

 

Jos luovutus viivästyy tilaajasta riippuvasta syystä, vaaranvastuu siirtyy tilaajalle, kun Drop Design Pool Oy on tehnyt sen, mitä luovutus siltä edellyttää. Joka tapauksessa vaaranvastuu tuotteesta siirtyy tilaajalle kun tuote on toimitettu toimitusosoitteeseen. Jollei ole sovittu, että tuote tai palvelu on luovutettava määrättynä ajankohtana taikka vaadittaessa tai viipymättä, se on luovutettava ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään 30 päivän kuluttua tilausvahvistuksesta.

 

Drop Design Pool Oy ei maksa viivästyneestä toimitusajasta johtuvia korvauksia tilaajalle.

 

MAKSAMINEN

Tilaus maksetaan Drop Design Pool Oy:lle verkkokaupasta ostettaessa heti käyttämällä verkkomaksua tai muita verkkokaupan palveluntarjoajan mahdollistamia luotettavia maksutapoja. Tilaus voidaan maksaa Drop Design Pool Oy:lle myös tilausvahvistuksen mukaisesti erikseen laskulla, jonka Drop Design Pool Oy toimittaa tilaajalle joko sähköpostilla tilaajan antamaan sähköpostiosoitteeseen tai postissa tilaajan antamaan postiosoitteeseen. Jos tilaus maksetaan laskulla, erääntyy lasku maksettavaksi 14 vuorokauden kuluttua tilausvahvistuksesta (laskun eräpäivä), ellei tilausvahvistuksessa ole toisin sovittu.

 

Eräpäivän jälkeen tilaaja on velvollinen maksamaan koko erääntyneelle määrälle korkolain mukaista viivästyskorkoa. Laskulla maksettaessa eräpäivä ei ole riippuvainen toimitusajankohdasta tai toimituksen viivästymisestä. Drop Design Pool Oy:llä on oikeus olla toimittamatta tilattua tuotetta sovittuna ajankohtana, ellei maksua ole sopimuksen ehtojen tai laskun mukaisesti suoritettu Drop Design Pool Oy:lle eräpäivänä. Tuotteet ovat Drop Design Pool Oy:n omaisuutta, kunnes koko kauppahinta on mahdollisine viivästysseuraamuksineen suoritettu.

 

Drop Design Pool Oy:llä on aina oikeus noutaa maksamaton tuote takaisin tilaajan kustannuksella, vaikka se olisi luovutettu tilaajalle. Mahdollisista purkukustannuksista vastaa tällöin tilaaja. Drop Design Pool Oy valmistaa kaikki altaat tilaustyönä. Jos tilaaja peruuttaa tilauksensa ja tuote on tilaajalle tilauksesta erikseen valmistettu tilaajan erityistoiveiden mukaisesti (räätälöitynä) on tilaaja velvollinen maksamaan tuotteesta Drop Design Pool Oy:lle 25 % tilausvahvistuksen mukaisesta kauppahinnasta, mikäli tuote on jo ehditty valmistaa.

 

Tilaajan puolella olevasta syystä johtuva maksuaikataulun noudattamisen laiminlyönti ei vaikuta mahdollisesti sovittuun maksuaikatauluun, ellei Drop Design Pool Oy toisin ilmoita. Lisä- ja muutostöistä on sovittava aina erikseen kirjallisesti tai ne eivät sisälly tuotteen hintaan. Drop Design Pool Oy perii lisä- ja muutostöistä tuotteeseen erillisen hinnaston mukaisen maksun. Tilaaja ei saa missään tilanteessa pidättää rahamäärää, joka ilmeisesti ylittää ne vaatimukset, joihin hänellä on virheen perusteella oikeus.

 

YLEISET TAKUUEHDOT

Takuu koskee tuotteita, jotka on ostettu yksityiskäyttöön Drop Design Pool Oy:n oman myynnin kautta tai valtuutetulta jälleenmyyjältä ja joille on myönnetty takuu. Takuuaika tuotteilla on kaksi (2) vuotta, ja se alkaa altaan toimituspäivästä, mutta kuitenkin viimeistään kuuden kuukauden kuluttua tilausvahvistuksen päivämäärästä. Tilaaja on oikeutettu takuuehtojen mukaiseen takuukorjaukseen vain esittämällä alkuperäisen altaan maksua osoittavan tositteen.

 

Takuuaikana Drop Design Pool Oy huoltaa tuotteen viat kohtuullisessa ajassa siltä osin, kun viat kuuluvat takuun piiriin. Huollon tai korjauksen viivästyminen ei oikeuta tilaajaa vaatimaan vahingonkorvausta Drop Design Pool Oy:ltä.

 

TAKUUN VOIMASSAOLON EDELLYTYKSET

Takuun voimassaolo edellyttää, että Drop-allas on asennettu altaan käyttöohjeen mukaisesti, altaan mahdollisen sähköasennuksen on suorittanut valtuutettu sähköasentaja, allasta käytetään käyttöohjeiden mukaisesti ja sille tarkoitettuun käyttötarkoitukseen ja allasta käytetään vain ja ainoastaan yksityisessä kotikäytössä. Pääsääntöisesti altaan käyttöohje toimitetaan tilaajalle altaan mukana tai jo tilausvahvistuksen yhteydessä.

 

Vastuu altaan asennuksesta on aina asennuksen tekijällä ja tilaaja vastaa siitä, että asennus on tehty käyttöohjeen ja asennusohjeiden mukaisesti. Näyttötaakka asennusohjeen noudattamisesta on asentajalla ja tilaajalla. Asiakkaan tekemät asennusvirheet eivät missään muodossa ole Drop Design Pool Oy:n vastuulla. Tuotteen takuu raukeaa, jos asennus on tehty virheellisesti tai mikäli allasta säilytetään väärin tyhjennettynä pakkasessa.

 

Drop Design Pool Oy ei vastaa siitä, että allas sopii sille tarkoitetulle tilaajan omalle alustalle.

 

KAUPALLINEN KÄYTTÖ – RAJOITUKSET

Drop-allas on suunniteltu kestämään normaalin käytön. Kaupalliseen tai vuokrauskäyttöön asennettavissa altaissa takuu on rajattu ja määritellään tapauskohtaisesti. Jos kaupallista käyttöä ei ole mainittu tilausvaiheessa tai takuusta ei ole erikseen tilauksessa kirjallisesti sovittu tai sitä ei ole tilausvahvistuksessa ilmoitettu, on tällaisten tuotteiden takuu kolme (3) kuukautta toimitusajankohdasta lukien.

 

RAJOITUKSET

Drop Design Pool ei vastaa mistään altaan aiheuttamista vahingoista kuten menetetyistä vuokratuloista tai muusta asiakkaalle kohdistuvasta vahingosta. Takuu ei kata ostajalle aiheutuneita välillisiä, epäsuoria tai muita epätavallisia ja ennalta- arvaamattomia vahinkoja, kuten esimerkiksi tappioita, saamatta jäänyttä voittoa tai muuta seurannaisvahinkoa tai mitään varallisuusvahinkoja, eikä sellaisia vahinkoja, jotka ovat luonnonilmiöiden tai jonkun osapuolen tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta aiheuttamia vahinkoja.

 

Ostaja ei ole oikeutettu näiden takuuehtojen mukaiseen korjaukseen, mikäli vika tai vaurio johtuu normaalista käytöstä johtuvasta kulumisesta, väärästä asennuksesta, omista muokkauksista, onnettomuudesta, virheellisestä käytöstä, kemikaalien virheellisestä käytöstä, kaupallisesta käytöstä, muun kuin Drop Design Pool Oy:n hyväksymän lisävarusteen käytöstä, käyttöohjeiden laiminlyönnistä, huollotta tai puhdistamatta jättämisestä, tai korjauksista, joita on tehnyt muu kuin Drop Design Pool Oy:n valtuuttama huoltoliike tai jos vika tai vaurio on luonnonilmiön aiheuttama tai jonkun osapuolen tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta aiheuttama vaurio tai vika.

 

Takuu ei kata äärimmäisten sääolojen (rakeet, myrsky, tulva, lumi tai jää, maanjäristys yms.) aiheuttamia vahinkoja. Mikäli tilaaja haluaa Drop Design Pool Oy:n korjaavan edellä mainituista syistä johtuvia vaurioita, laskutetaan korjauskustannukset tilaajalta normaalin huoltohinnaston mukaisesti. Ulkoporealtaan imut, otsonaattori, uv- puhdistuslaitteisto, lämpöeristekansi ja suodatinpöntön uimuri eivät sisälly tuotteen takuun piiriin, vaan tällaisilla oheistuotteilla on kuuden (6) kuukauden takuu.

 

ESITTELYTUOTTEIDEN TAKUUT

Esittelytuotteet myydään siinä kunnossa kuin ne myyntihetkellä ovat. Drop Design Pool Oy ei vastaa esittelytuotteissa olevista pintavaurioista tai muista vaurioista, eikä puutteiden korjaaminen kuulu takuun alaisuuteen. Muilta osin takuu kattaa myös esittelytuotteet, ellei tästä olla tilausvaiheessa kirjallisesti muuta sovittu. Mikäli esittelytuotteella on täysi takuu, sen on ilmettävä tilausvahvistuksesta.

 

TAKUUTOIMENPIDE

Ostajan on ilmoitettava viallisesta Drop-altaasta tai sen osasta välittömästi Drop Design Pool Oy:lle. Vikailmoitusta tehdessä tulee myyjälle Drop Design Pool Oy:lle ilmoittaa tilaaja, altaan nimi/malli, sarjanumero, sekä osto- ja asennuspäivä, samoin kuin vian laatu, valokuvat viasta ja olosuhteet vian ilmetessä. Drop Design Pool Oy tai sen valtuuttama huoltoedustaja vastaa vikojen toteamisesta ja korjauksesta. Viallinen allas saatetaan kuntoon korjaamalla, huoltamalla tai vaihtamalla vialliset osat kohtuullisessa ajassa, taikka Drop Design Pool Oy:n yksinomaisen harkinnan mukaan vaihtamalla viallinen allas kokonaisuudessaan uuteen altaaseen.

 

Huoltoedustajalla tulee olla vapaa pääsy altaan jokaiselle sivulle. Terassin tai muun rakennetun rakennelman purkamisesta, altaan poistamisesta tai uudelleen asentamisesta aiheutuvat kustannukset laskutetaan erikseen tilaajalta. Kun allas upotetaan terassiin, suosittelee Drop Design Pool Oy tekemään huoltoluukun, josta pääsee laskeutumaan altaan ja mahdollisten lisälaitteiden äärelle. Jos kyse on toimenpiteistä, jotka eivät vaadi erikoisosaamista, hoidetaan ne puhelintukihenkilön avustuksella tai muulla vastaavalla tavalla.

 

Tilaajan on hyväksyttävä tällainen toimintatapa silloin, kun se perustuu Drop Design Pool Oy:n kokemukseen korjauksista. Jos Drop Design Pool Oy pyytää tietoja kuten esim. kuvia voidakseen helpommin arvioida toimenpiteet, tilaajan on tehtävä osuutensa. Drop Design Pool Oy:n vastuu on aina rajoitettu uuden tuotteet toimitukseen, korjaukseen tai kauppahinnan palauttamiseen Drop Design Pool Oy:n valinnan mukaisesti.

 

TAKUUOSAN HYVITTÄMINEN JA TAKUUKORJAUS

Drop Design Pool Oy:lle on aina annettava mahdollisuus tarkastaa ilmoitettu takuuasia ja kohtuullinen aika korjata takuun alainen tuote tai tuotteen osa. Jos näitä mahdollisuuksia ei ole annettu Drop Design Pool Oy:lle, ei se ole myöskään velvollinen täyttämään takuuvelvoitteitaan tuotteen myyjänä. Tilaajan on takuuasioissa noudatettava Drop Design Pool Oy:n ohjeita. Korvattava tai vaihdettava alkuperäinen tuote tai sen osa toimitetaan Drop Design Pool Oy:lle tarkistettavaksi.

 

Mikäli tuotetta tai osaa ei toimiteta tarkastettavaksi, laskutetaan korvaava osa kuten mikä tahansa normaali tuote, jos ei erikseen muuta sovita.

 

VIRHEISTÄ ILMOITTAMINEN JA REKLAMAATIOT

Kuluttajan asemassa oleva tilaaja ei saa vedota tuotteen virheeseen, ellei hän ilmoita virheestä Drop Design Pool Oy:lle kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita huomioiden kuitenkin, mitä näissä ehdoissa on muutoin sovittu tuotteen tarkastamisesta toimituksen yhteydessä.

 

Tilaaja saa kuitenkin vedota tavaran virheeseen, jos:

1) Drop Design Pool Oy on menetellyt törkeän huolimattomasti tai kunnianvastaisesti ja arvottomasti;

2) virhe perustuu siihen, että tuote ei ominaisuuksiltaan täytä vaatimuksia, jotka sille on asetettu tuoteturvallisuuslain (914/86) nojalla taikka muissa terveyden tai omaisuuden suojelemiseksi annetuissa säännöksissä tai määräyksissä; tai

3) virhe perustuu siihen, että tuote on muuten terveydelle tai omaisuudelle vaarallinen. Tilaajan on tarkastettava vastaanottamansa tuotteen pakkaus ulkoisesti ennen vastaanottokuittausta. Havaituista ulkoisista kuljetusvaurioista on ilmoitettava todistettavasti heti kuljettajalle tai Drop Design Pool Oy:n asiakaspalveluun, joka kirjaa vauriot. Kaikki kuljetusvauriot tulee myös ilmoittaa viimeistään 7 päivän kuluessa kirjallisena osoitteeseen drop@drop.fi, muussa tapauksessa niitä ei huomioida ja käsitellä. Tuotteen muusta (kuin kuljetusvaurio) puutteellisuudesta on ilmoitettava Drop Design Pool Oy:lle 14 päivän kuluessa tuotteen vastaanottamisesta. Drop Design Pool Oy tekee tuotteeseen vaaditut muutokset tai toimittaa uuden korvaavan tuotteen tilaajalle. Mikäli toimitetussa tuotteessa on vikoja tai puutteita, ilmoita viipymättä niistä Drop Design Pool Oy:lle osoitteeseen drop@drop.fi. Jos tuote asennetaan ennen reklamointia, ei tuotteen asentamisesta syntyneitä purku- ja asennustöitä korvata Drop Design Pool Oy:n taholta mahdollisen korjaavan työn yhteydessä.

 

VAIHTO- JA PALAUTUSOIKEUS

Kuluttajan asemassa olevalla tilaajalla on Suomen kuluttajansuojalain mukainen oikeus vaihtaa tai palauttaa koko verkkokauppatilaus tai osa siitä 14 vuorokauden kuluessa tilauksen vastaanottamisesta. Palautusoikeus koskee vain alkuperäispakkauksessa olevia käyttämättömiä ja myyntikelpoisia tuotteita. Tilauksesta valmistettavia tuotteita palautettaessa tai vaihdettaessa myyjä pidättää 25 % tilausvahvistuksen mukaisesta hinnasta, jos näissä sopimusehdoissa ei ole muuta sovittu.

 

KAUPAN PURKU

Kuluttajan asemassa oleva tilaaja saa purkaa kaupan Drop Design Pool Oy:n viivästyksen vuoksi, jos tilaaja on asettanut Drop Design Pool Oy:lle kohtuullisen lisäajan, eikä Drop Design Pool Oy ole luovuttanut tuotetta lisäajan kuluessa. Asetetun lisäajan kuluessa tilaaja saa purkaa kaupan vain, jos Drop Design Pool Oy on kieltäytynyt toimittamasta tuotetta tämän ajan kuluessa.

 

YLIVOIMAINEN ESTE (FORCE MAJEURE)

Drop Design Pool Oy:stä tai sen yhteistyökumppaneista tai alihankkijoista riippumaton ylivoimainen este vapauttaa Drop Design Pool Oy:n noudattamasta näitä sopimusehtoja ja tilauksen ehtoja ylivoimaisen esteen ajaksi. Päätöksen tästä tekee Drop Design Pool Oy itse. Tällaisia ylivoimaisen esteen tilanteita ovat esim. lakko, työsulku, tulipalo, tietoliikennehäiriö, viranomaisen määräys tai muu vastaava Drop Design Pool Oy:n valtapiirissä tapahtunut odottamaton tapahtuma, yhteiskunnallinen tila tai tapahtuma kuten kapina, sota tai rajoitus tai muu vastaava merkittävä ja epätavallinen Drop Design Pool Oy:stä riippumaton syy.

 

Ylivoimaisen esteen perusteella Drop Design Pool Oy vapautuu kaikesta korvausvelvollisuudesta tilaajalle.

 

ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN

Mahdollinen toimituksesta johtuva tilaajan ja Drop Design Pool Oy:n välinen erimielisyys ei vapauta tilaajaa sopimuksen mukaisesta maksuvelvollisuudesta. Tilaus on aina maksettava viimeistään laskun eräpäivänä. Kaikki erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan tilaajan ja Drop Design Pool Oy:n välisin neuvotteluin ja osapuolten välisellä keskinäisellä sopimuksella. Mikäli sopimukseen ei kuitenkaan päästä, syntyneet riidat ratkaistaan yleisessä tuomioistuimessa Suomen lain mukaan.

 

Tilausta koskevat riidat ratkaistaan ensisijaisesti Drop Design Pool Oy:n kotipaikan mukaan määräytyvässä toimivaltaisessa käräjäoikeudessa. Kuluttajan Drop Design Pool Oy:ta vastaan esittämä kuluttajansuojalainsäädäntöön perustuva vaatimus voidaan tutkia myös käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä kuluttajalla on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka.

 

Drop Design Pool Oy Tekijänoikeudet © 2021

KÄYTTÄJÄTUNNUS
SALASANA

Kirjautuminen

Kirjaudu sisään antamalla
tunnuksesi ja salasanasi.

› Uusi asiakas? Rekisteröidy tästä.
› Unohtuiko salasana?